SENNHEISER

Sennheiser đang định hình Tương lai của Âm thanh - một tầm nhìn được xây dựng dựa trên lịch sử đổi mới 70 năm và tiếp tục thúc đẩy sự xuất sắc gắn liền với văn hóa và DNA của công ty

SENNHEISER

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice, consultant, design or interested in a demo, please register your details