EDUCATION TECHNOLOGIES

HIGHER EDUCATION - GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Sinh viên ngày nay muốn được thử thách, tham gia và biến đổi bởi các khóa học của họ

More

HIGHER EDUCATION - GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS

Giá trị của một LMS đối với trường học là gì?

Nó có cải thiện năng suất và khả năng duy trì không?

Nó có tác động thực sự đến lợi nhuận của trường học không?

 

More

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice, consultant, design or interested in a demo, please register your details